مقاله ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و رﺿﺎﻣﻨﺪی زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در ﮔﺮوﻫﻲ از زﻧﺎن ﺑﺎرور و ﻧﺎﺑﺎرور ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺷﻬﺮ

ﭼﻜﻴﺪه

ﻫﺪف:

ﻣﺸﻜﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﺑﺎروری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺮس ای زا ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺘﻌﺪدی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ . ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در زﻧﺎن ﻧﺎﺑﺎرور و ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ آن ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﺎرور ﺑﻮده اﺳﺖ.

روش:

ﻋﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع -ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮ ای ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ۴۰ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﺗﻌﺪاد زن ﻧﺎﺑﺎرور، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﺑﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ اﻟﺰﻫﺮا ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ۴۰ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ زن ﺑﺎرور ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار . اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺷﺎﺧﺺ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ آوری . ﺑﺮای داده ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ ﻫﺎ، از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده .

ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:

داده ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﺆﻟﻔﻪ داد ﻛﻪ زﻧﺎن ﺑﺎرور در ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫﺎی آن ﭼﻮن ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد، راﺑﻄﺔ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ، ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ و رﺷﺪ ﺷﺨﺼﻲ، ﺑﺎﻻﺗﺮ از زﻧﺎن ﻧﺎﺑﺎرور ﺑﻮده اﻧﺪ . ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه، در ﻣﻮرد رﺿﺎﻣﻨﺪی زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.

ﻧﺘﺎﻳﺞ :

ﺑﺎرور زﻧﺎن اﻏﻠﺐ در رواﻧﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮﻧﺪ دارﻧﺪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی آن ﭼﻮن ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد، راﺑﻄﺔ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ، ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ و رﺷﺪ ﺷ ﺑﻮده ﺨﺼﻲ، ﺑﺎﻻﺗﺮ از زﻧﺎن ﻧﺎﺑﺎرور

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی:

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺣﺎﻛﻲ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ زﻧﺎن ﻧﺎﺑﺎرور اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی رواﻧﻲ اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﺎرور، ﻣﺆﻟﻔﻪ ای ﺿﺮوری در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری اﺳﺖ.

برای مشاهده و مطالعه ادامه مطلب، می توانید مقاله فوق را به صورت رایگان دریافت نمایید.

alkapteam

نوشته‌های مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه

  • دیدگاه هایی که غیر از زبان شیرین فارسی تایپ شده اند تایید نخواهند شد.
  • از ارسال نظرات غیرمرتبط و توهین آمیز جداً خودداری کنید.
  • تایید نظرات حداکثر 2 ساعت زمان خواهد برد.
دیدگاه‌ها

*
*