مقاله ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن

چکیده

مقدمه:

ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﻧﺸﺎط ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی رواﻧﯽ ﺑﺸﺮ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻋﻤــﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺖ آدﻣﯽ و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻧﺪﮔــﯽ اﻧﺴـﺎن دارد، ﻫﻤﯿﺸـﻪ ذﻫـﻦ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﻣــﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﻄـﺮح اﺳـﺖ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﺼﻮل ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ، ﺗﻘﻮﯾﺖ آن و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾــﻦ ﻧﯿـﺎز ﺣﯿـﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﺋﯽ دارﻧﺪ .در … اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻫــﺮ ﯾـﮏ از ﻋﻮاﻣـﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه است.

برای مشاهده و مطالعه ادامه مطلب، می توانید مقاله فوق را به صورت رایگان دریافت نمایید.

alkapteam

نوشته‌های مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه

  • دیدگاه هایی که غیر از زبان شیرین فارسی تایپ شده اند تایید نخواهند شد.
  • از ارسال نظرات غیرمرتبط و توهین آمیز جداً خودداری کنید.
  • تایید نظرات حداکثر 2 ساعت زمان خواهد برد.
دیدگاه‌ها

*
*