مقاله راﺑﻄﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ ﺗﻬﺮان

راﺑﻄﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ ﺗﻬﺮان
ﺷﯿﻮا ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺿﺎ، ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺋﺪﻧﯿﺎی ﺟﻬﺮﻣﯽ، ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻗﺎﺋﺪﻧﯿﺎی ﺟﻬﺮﻣﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺗﻬﺮان. ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف:ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺪﯾﺪه ای رواﻧﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم درک و ﺗﻔﺴﯿﺮ درﺳﺖ از اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .روش :ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻔﺮ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ۲۱۶ ﺑﻮدﻧﺪ .از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ۱۳۹۰-۹۱ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮرﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺶ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎورﻫﺎی (ﺑﻮدﻧﺪ .روش ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ۱۹۹۰) (و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻨﺪرﺳﻮن ۱۳۸۴ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻫﻮاز)ﻋﺎﺑﺪی و ﻫﻤﮑﺎران، ﻣﺴﺘﻘﻞ (اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه t ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ روشﻫﺎی آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ وآﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ )آزﻣﻮن اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ:ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ روان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﻣﯿﺰان ﺗﻔﮑﺮات ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، و ﺑﺎ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ، اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺸﮑﻞ و ﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ درﺳﻄﺢ وﺗﻮﻗﻊ ﺗﺎﺋﯿﺪ دﯾﮕﺮان، راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎی ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ )درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ، ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺎﺋﯿﺪ دﯾﮕﺮان، اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺸﮑﻞ و ﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ (ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ روان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﺎز ﻟﺤﺎظ ﺳﻼﻣﺖ روان و ﻋﺎﻣﻠﻬﺎی آﻧﺪر ﺧﺮده ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﻮ اﺿﻄﺮاﺑﻮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓﻘﻄﺪر ﺧﺮده ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد و از ﻟﺤﺎظ ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻋﺎﻣﻠﻬﺎی آن ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻓﻘﻂ در ﺧﺮده ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ارﺷﺪ در ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻋﺎﻣﻠﻬﺎی اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺸﮑﻞ و ﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری داﺷﺘﻨﺪ.ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان راﺑﻄﻪ دارد.

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی:

ﺳﻼﻣﺖ روان، ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ، داﻧﺸﺠﻮ

alkapteam

نوشته‌های مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه

  • دیدگاه هایی که غیر از زبان شیرین فارسی تایپ شده اند تایید نخواهند شد.
  • از ارسال نظرات غیرمرتبط و توهین آمیز جداً خودداری کنید.
  • تایید نظرات حداکثر 2 ساعت زمان خواهد برد.
دیدگاه‌ها

*
*