مقاله تاثیرآموزش مهارتهای تفکر خلاق و نقادانه بر بهزیستی روانشناختی نوجوانان

چکیده

مقدمه:

در این پژوهش برای بررسی تاثیر مهارتهای تفکر خلاق و نقادانه بر بهزیستی روانشناختی نوجوانان با استفاده نفـری ازمـایش و کنتـرل ۰۴ نفر از دانش اموزان دبیرسـتانی در دو گـروه ۰۴ از روش نمونه گیری تصادفی خوشهای ) پاسخ دادند، در مرحله بعد گروه ۹۱۹۱جایگزین شدند. ابتدا هر دو گروه به پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف ( ساعته، تحت اموزش مهارتهای تفکر خلاق و نقادانه قرار گرفت (به گـرو ه کنتـرل ۰ جلسه آموزشی ۹۴ آزمایش طی ) و آزمـون ۹۱۱۴ هیچگونه آموزشی ارائه نشد). پس از پایان جلسات آموزشی، ازمون تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب ( ) و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف روی ازمودنی های هر دو گروه اجـرا شـد. داده ۹۱۱۱تفکر خلاق عابدی ( استودنت و تحلیل واریانس چند متغیره مکرر تحلیل شد. نتایج حاکی از ان اسـت کـه tهای به دست امده با ازمون اموزش مهارتهای تفکر خلاق و نقادانه بر بهزیستی روانشناختی نوجوانان تاثیر گذاشته و ان را ارتقاء مـی دهـد. ایـن ارتقاء به صورت رشد معنادار در تمام زیر مولفه های بهزیستی روانشناختی یعنـی ارتبـاط مثبـت بـا دیگـران، رشـد شخصی، هدفمندی در زندگی، پذیرش خود، تسلط بر محیط و خود مختاری نمود پیدا کرد. ‌

واژه های کلیدی:

مهارتهای تفکر، تفکر خلاق، تفکر نقادانه، بهزیستی روانشناختی، نوجوانی.

برای مشاهده و مطالعه ادامه مطلب، می توانید مقاله فوق را به صورت رایگان دریافت نمایید.

alkapteam

نوشته‌های مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه

  • دیدگاه هایی که غیر از زبان شیرین فارسی تایپ شده اند تایید نخواهند شد.
  • از ارسال نظرات غیرمرتبط و توهین آمیز جداً خودداری کنید.
  • تایید نظرات حداکثر 2 ساعت زمان خواهد برد.
دیدگاه‌ها

*
*