مقاله بررسی ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮ ی ﺑﺮکیفیت زندگی ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺎﻧﺒﺎز ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ درﻣﺪارس ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺷﻬﺮﺗﻬﺮان

ﭼﻜﻴﺪه

ﻣﻘﺪﻣﻪ:

ﺗﺮد ﻳﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴ ﺖﻫﺎ ی وﻳ ﮋه ﻓﺮاواﻧﻲ راﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳ ﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺛﺒﺖ آﺛﺎر ﻋﻠﻤﻲ آن وﻇﻴ ﻔﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﮓ وﺗﺎﺛ ﻴﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷ ﻲ از آن ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﻤﺴﺮان، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺎﻧﺒﺎز را درﻛ ﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ آن ﻫﺎ I(SQ) ﭘﮋوﻫﻨﺪه ﺑﺮآن ﺷﺪﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی ، ﻣﺤﻮر ی ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﺪف :ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮ ی ﺑﺮﻛ ﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔ ﻲ ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺎﻧﺒﺎز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺎﻧﺒﺎزﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ درﻣﺪارس ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﺳﺎل . ﺑﻮد۸۹ -۹۰ ﺗﺤﺼ ﻴﻠ ﻲ ﻧﻔﺮﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ ۶۰ ﻣﻮاد وروش ﻫﺎ: ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻮﻛﺮان ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ از”ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ” ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔ ﻲ ﮔﺎﻧﻪ) ﻛﺎرﻛﺮدﺟﺴﻤﺎﻧ ﻲ، ۸ (ﻛﻪ اﺑﻌﺎد ۱۹۹۲)III ” وار و ﺷﺮﺑﻮرن IISf-36 ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻘﺶ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﻲ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻘﺶ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺎﻃﻔ ﻲ، ﺳﺮزﻧﺪﮔ ﻲ، رﻓﺎه ﻫﻴﺠﺎﻧ ﻲ، ﺟﻠﺴﻪ ۰۹ دﻗﻴ ﻘﻪ ای روی ۱۲ ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲ، درد، ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ( را ﻣ ﻲﺳﻨﺠﻴ ﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. آﻣﻮزش ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮ ی ﻃﻲ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ اﺟﺮا ﺷﺪ .اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﻤﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻮع ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن-ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺮﺣﻠﺔ ﭘ ﻲﮔﻴﺮی ﺑﻮد . ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ) آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮارﻳﺎﻧﺲ، آزﻣﻮن اﻧﺪازه (اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ IV ﻫﺎی ﺗﻜﺮاری ﮔﺎﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ) ﻛﺎرﻛﺮد ﺟﺴﻤﺎﻧ ﻲ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻘﺶ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺳﻼﻣﺖ ۸

ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:

۱ (آﻣﻮزش ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮاﺑﻌﺎد ﺟﺴﻤﺎﻧ ﻲ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻘﺶ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺎﻃﻔ ﻲ، ﺳﺮزﻧﺪﮔ ﻲ، رﻓﺎه ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ،ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲ، درد، ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ( (آﻣﻮزش ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮاﺑﻌﺎد ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔ ﻲ ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺎﻧﺒﺎز درﻃﻮل زﻣﺎن از ﭘﺎﻳﺪاری ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ۲ . ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺎﻧﺒﺎز ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

نتیجه گیری:

زﻣﻴ ﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎرﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ درﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮدر ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻧﺒﺎزان وﻫﻤﺴﺮان آن ﻫﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ،( …، ﺑﺎ اﺑﺰار ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﻴﺶ رو ی ، دراﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮ ی )ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ،ﻫﻮﺷﻴﺎر ی، ﻣﻌﻨﺎدﻫ ﻲ، ﺷﻬﻮد، ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﺟﻮدداردﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ، ﻣ ﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠ ﻲ واراﺋﻪ ﺗﺼﻮ ﻳﺮ ی روﺷﻦ از ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮا رو ی اﻳﻦ ﮔﺮوه ﭘﺮداﺧﺖ . ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ،ﻛﺎرﻛﺮدﻓ ﻴﺰﻳﻜ ﻲ، ﻧﺸﺎط وﺷﺎداﺑ ﻲ. ،

ﻛﻠﻴﺪ واژه:

ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی، ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔ ﻲ، ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺎﻧﺒﺎز

برای مشاهده و مطالعه ادامه مطلب، می توانید مقاله فوق را به صورت رایگان دریافت نمایید.

alkapteam

نوشته‌های مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه

  • دیدگاه هایی که غیر از زبان شیرین فارسی تایپ شده اند تایید نخواهند شد.
  • از ارسال نظرات غیرمرتبط و توهین آمیز جداً خودداری کنید.
  • تایید نظرات حداکثر 2 ساعت زمان خواهد برد.
دیدگاه‌ها

*
*