مقاله اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نظم جویی هیجانی بیماران مبتلا به سرطان پستان

چکیده

مقدمه:

سرطان پستان یک بیماری مزمن است که تشخیص و درمان آن با مشکلات روان شناختی زیادی همراه است کهه زهزو استفاده از درمان روان شناختی را بیشتر می نماید. زذا هدف از پژوهش حاضر اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نظم جویی هیجانی بیماران مبتلابه سرطان پستان بود.

روش بررسی: پژوهش حاضر، یک طرح کارآزمایی بازینی تصادفی شده از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گهروه کنتهرب بهود کهه بیمار گروه کنتهرب مراجعهه کننهده بخهش انکوزهووی و ۴۱ بیمار گروه آزمایش و ۴۱( بیمار دارای تشخیص سرطان پستان ۷۲ پرتودرمانی بیمارستان هفت تیر تهران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمهایش و جلسه درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی شرکت کردند و گروه کنترب در این مهدت ۸ کنترب قرار گرفتند. گروه آزمایش در مداخله ای دریافت نکرد. تمامی شرکت کنندگان در مرحله پیش آزمون و پ سآزمون پرسشنامه نظم جویی هیجانی گروس و جهان را تکمیل نمودند. یافته تحلیل شدند.spss 21 ها از طریق تحلیل کوواریانس چند متغیری و با استفاده از نر افزار

یافته ها:

نتایج نشان داد که بین نظم جویی هیجانی دو گروه آزمایش و کنترب در دو مرحله پیش آزمون و پهس آزمهون تفهاوت معناداری وجود دارد؛ بنابراین درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی به صهورت معنهاداری موجهه بهبهود نظهم جهویی هیجهانی p بیماران گروه آزمایش ( شده است. <0/005

 نتیجه گیری:

نتایج بیانگر اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود نظم جوی هیجانی بیماران مبتلا به سهرطان پستان از طریق به چازش کشیدن افکار و اصلاح هیجان می باشد. ازاین رو درمان شناختی مبتنی بر ذههن آگهاهی بهرای بهبهود پیامدهای روانی اجتماعی و خود مراقبتی بیماران مبتلا به سرطان پستان سودمند می باشد.

واژ ههای کلیدی:

درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی، نظم جویی هیجانی، سرطان پستان.

برای مشاهده و مطالعه ادامه مطلب، می توانید مقاله فوق را به صورت رایگان دریافت نمایید.

alkapteam

نوشته‌های مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه

  • دیدگاه هایی که غیر از زبان شیرین فارسی تایپ شده اند تایید نخواهند شد.
  • از ارسال نظرات غیرمرتبط و توهین آمیز جداً خودداری کنید.
  • تایید نظرات حداکثر 2 ساعت زمان خواهد برد.
دیدگاه‌ها

*
*